RODO

Opublikowano 1 kwietnia 2019Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej "RODO"), informujemy, że:1.

1. Administratorem danych osobowych jest THESKA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie (31-411), ul. Nadrzeczna 2/15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000662891 NIP: 9452203054 dalej zwana Administratorem.2.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może w niektórych przypadkach być konieczne w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, uzyskania informacji o produktach, odpowiedzi na zadane pytania czy uzgodnienia warunków współpracy i dlatego odmowa udostępnienia danych może spowodować brak reakcji oczekiwanej od Administratora lub brak możliwości zawarcia umowy.3.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 1) prowadzenia korespondencji biznesowej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO, 2) w celu realizacji umowy sprzedaży, jeżeli została zawarta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 3) wypełnienia obowiązków prawnych Administratora związanych z wyżej wymienioną umową (np. rozliczenia podatkowe) - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,4.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do osób i podmiotów świadczących dla Administratora usługi podwykonawcze, handlowe, księgowe, prawne, informatyczne, marketingowe, pocztowe, telekomunikacyjne lub przewozowe.5.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (np. w związku z korzystaniem przez Administratora z oprogramowania podmiotów tam działających). Komisja Europejska wydała decyzje potwierdzające adekwatny poziom ochrony w odniesieniu do m.in. Szwajcarii oraz w ograniczonym zakresie: Stanów Zjednoczonych (podmioty, które przystąpiły do mechanizmu samocertyfikacji - tzw. Tarcza Prywatności) i Kanady (organizacje komercyjne). W przypadku przekazywania danych do innych podmiotów poza EOG muszą być spełnione odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez RODO. Może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazanych do kraju trzeciego, kontaktując się z Administratorem, na przykład pocztą elektroniczną na adres: info@theskastore.com.6.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak wymaga tego załatwienie sprawy, w której Pan/Pani się z nami kontaktuje, w tym np. realizacja umowy sprzedaży oraz wypełnienie ewentualnych obowiązków prawnych Administratora z tym związanych; dane osobowe niezbędne do udowodnienia prawidłowej realizacji umowy lub innych działań mogą być przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tym związanych.7.

7. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.8.

8. Jeżeli na jakimkolwiek etapie kontaktu lub współpracy udziela Pani/Pan Administratorowi zgody na przetwarzanie swoich danych, ma Pani/Pan prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.9.

9. Ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.