OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU W SKLEPIE THESKASTORE.PL

Opublikowano 1 kwietnia 2019

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze ogólne warunki zakupu („OWZ”), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez Theska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-411) przy ul. Nadrzecznej 2/15 („THESKA”). OWZ stanowią integralną część umów i obowiązują obie Strony o ile na piśmie pod rygorem nieważności nie uzgodnią one wyraźnie odmiennych postanowień. Realizacja zamówienia będzie przebiegać według ogólnych zasad ustalonych w niniejszych warunkach. Niniejsze OWZ stanowią integralną część zamówienia, zapytania, przyjętej wyceny lub oferty ("Zamówienia") przekazanych Sprzedającemu przez Kupującego. Dla Kupującego wiążące pozostają wyłącznie postanowienia zawarte w niniejszych OWZ, warunki Zamówienia oraz wszelkie dokumenty włączone przez odniesienie zawarte w Zamówieniu. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych OWZ stanie się z jakichkolwiek powodów niewykonalne, pozostałe warunki i postanowienia zachowają pełną moc i skuteczność.2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zamówienia można składać zakładając Konto Użytkownika w sklepie theskastore.pl , dodając produkty do koszyka i potwierdzając zamówienie. W przypadku niedostępności produktu lub niemożności jego realizacji w terminie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowani mailem lub telefonicznie. W takiej sytuacji Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia, lub wyrażenia zgody na realizację zamówienia w innym ustalonym terminie. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczne potwierdzenie o przyjęciu zamówienia na adres e-mail.3. TERMIN DOSTAWY

Terminy dostaw są terminami określonymi w zamówieniu i oznaczają termin dostarczenia towaru na wskazane w zamówieniu miejsce dostawy. W przypadku zagrożenia dotrzymania terminu dostawy, THESKA poda pisemnie przewidywany okres opóźnienia i przyczyny jego powstania. Kupujący otrzymuje informację, kiedy zamówienie jest gotowe do wysyłki.4. WARUNKI DOSTAWY

Wysyłki i dostawy realizowane są od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych obowiązujących na terenie Polski. Faktura wysyłana jest zaraz po opłaceniu zamówienia na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Zamówione towary zostaną dostarczone do miejsca wskazanego w zamówieniu. Dostawie towarzyszy dokument dostawy zawierający numer zamówienia, specyfikację wysłanego towaru, ilość, szczegóły dotyczące opakowania, wagę i miejsce przyjęcia, jeżeli zostały wskazane w zamówieniu. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia powstania szkody podczas transportu Kupujący jest zobowiązany spisać z kurierem protokół szkody, niezbędny do uznania reklamacji w transporcie. Jeśli uszkodzenia produktu zostaną wykryte później po dostawie, w ciągu 7 dni należy skontaktować się z kurierem i spisać protokół szkody. Jest to niezbędne do złożenia reklamacji na produkt, który został uszkodzony w transporcie. Wszystkie przesyłki paletowe nadawane firmą kurierską dostarczane są wyłącznie pod budynek bez opcji wniesienia do pomieszczenia. Należy zgłosić chęć wniesienia produktu w uwagach przy składaniu zamówienia. Wniesienie może się wiązać z dodatkową opłatą o czym Kupujący zostanie poinformowany przed dostawą. Jeśli kurier nie zastanie Kupującego w domu, w momencie dostawy, powinien się kontaktować telefonicznie. Dostawę zamówionego towaru uważa się za wykonaną w odniesieniu do spełnienia warunków dostawy i przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru z THESKA na Kupującego w momencie bezusterkowego udokumentowanego odbioru przedmiotu zamówienia przez Kupującego. Kupujący jest upoważniony do odebrania przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie. Koszt dostawy zamówienia zawsze jest po stronie Kupującego, chyba że opis oferty produktu lub ustalenia indywidualne stanowią inaczej. Dotyczy to również ponownych wysyłek przedmiotu zamówienia, który nie został odebrany w ustalonym terminie. THESKA nie pokrywa kosztów powtórnych wysyłek wynikających z nieobecności lub zaniechania Kupującego.5. CENY I PROMOCJE

Ceny podane w zamówieniu są stałe i nie podlegają zmianom. THESKA zastrzega sobie prawo do nie łączenia promocji. Dla Kupujących zostały przygotowane różne rodzaje promocji takie, jak: kod rabatowy (należy go wpisać podczas składania zamówienia przez koszyk), obniżka cen, indywidualny rabat, darmowa wysyłka.6. GWARANCJA I REKLAMACJA

Zrealizowanie zamówienia powoduje udzielenie przez THESKA gwarancji na dostarczone towary. Okres gwarancji biegnie na czas i od dnia wskazanego w zamówieniu. Odpowiedzialność z gwarancji jest zgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego. Kupujący powiadamia THESKA o stwierdzonych wadach dostarczonych towarów. Wady stwierdzone przy odbiorze i w okresie gwarancji są podstawa do złożenia reklamacji. W przypadku niezgodności zakupionego towaru z umową, w okresie gwarancyjnym Kupującemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji. THESKA ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji od daty jej wpłynięcia. Wszystkie produkty w sklepie THESKASTORE.pl sa wykonywane na indywidualne zamówienie w związku z tym nie podlegają zwrotowi. Zwrotowi nie podlega towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się z THESKA (wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] zawierającą wypełniony formularz reklamacyjny i zdjęcia - wad towaru, całości przedmiotu, a także opakowania, w którym zamówienie zostało dostarczone). W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej transportowo - dodatkowo skan protokołu szkody sporządzonej w momencie dostawy w obecności kuriera, który zawiera szczegółowy opis uszkodzonego produktu, a także stan opakowania. Następnie po otrzymaniu odpowiedzi i potwierdzenia od THESKA należy wysłać reklamowany towar. Kupujący musi przesłać reklamowany towar zabezpieczając go przed uszkodzeniem. Po ustaleniu z THESKA istnieje możliwość wysyłki towaru również za pośrednictwem THESKA. Towar wadliwy zostanie przez THESKA naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, THESKA zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartości ceny towaru (wraz z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej) lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Zwrot należności odbywa się jako przelew na konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego.

Reklamacji nie podlegają:

  • drobne różnice kolorystyczne, ponieważ realny kolor produktu może się nieznacznie różnić od wersji elektronicznej, na którą mają wpływ miedzy innymi indywidualne ustawienia monitora każdego Kupującego,
  • wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub pielęgnacji produktu,
  • uszkodzenia mechaniczne powstałe po wydaniu produktu w ręce Kupującego,
  • wady powstałe po upływie gwarancji.7. ZACHOWANIE POUFNOŚCI

THESKA zobowiązuje się do zachowania poufności oraz do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji na temat danych Użytkowników. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo, w tym także w razie zakończenia realizacji zamówienia.
Więcej informacji na temat polityki prywatności, polityki Cookies oraz RODO znajdują się w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI, polityka cookies, RODO w sklepie theskastore.pl.8. SPRAWY SPORNE

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania zamówienia i niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, którego strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, kompetentnym organem rozstrzygającym będzie właściwy Sąd w Krakowie.