POLITYKA PRYWATNOŚCI THESKA STORE

Opublikowano 1 kwietnia 2019

CO TO JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych dalej: „RODO”, portal internetowy i sklep online THESKASTORE.COM,,THESKASTORE.PL, THESKASTORE.EU prowadzony przez THESKA SP. Z O.O. gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe wyłącznie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest THESKA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie (31-411), ul. Nadrzeczna 2/15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000662891 NIP: 9452203054 dalej zwana Administratorem.CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych to czynności dokonywane na potrzeby usług Portalu i Sklepu THESKASTORE.COM,THESKASTORE.PL, THESKASTORE.EU. Umożliwiają one pełne korzystanie z Portalu i Sklepu THESKASTORE.COM, THESKASTORE.PL, THESKASTORE.EU w tym dokonywanie transakcji. Przetwarzanie danych jest realizowane również ze względu na wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych.

Rejestracja Konta Klienta – utworzenie Konta może wymagać podania przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, płeć, login. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej konieczne będzie również podanie danych firmy w tym numeru NIP. Celem zbierania przez nas danych osobowych jest obsługa złożonego zamówienia, realizacja zawartej w ten sposób umowy sprzedaży i dostarczenie tego towaru pod wskazany adres. Zawieranie transakcji może wiązać się również z przesyłaniem wiadomości i komunikowaniem się.

Przetwarzanie danych przez stronę WWW –przetwarzanie takich danych jak: adres IP urządzenia, lokalizacja, adres URL strony poprzednio odwiedzanej („odsyłacz”), datę i godzinę wizyty, parametry oprogramowania i sprzętu, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów w tym właściwości urządzenia (system operacyjny, przeglądarka), a także adresy podstron Portalu i Sklepu, które są odwiedzane. Przetwarzanie powyższych informacji następuje podczas korzystania ze strony THESKASTORE.COM,THESKASTORE.PL, THESKASTORE.EU. THESKASTORE.COM, THESKASTORE.PL, THESKASTORE.EU wykorzystuje pliki cookies. Dla poprawnego korzystania z theskastore.com,.pl,.eu zalecamy akceptację plików cookies. Dzięki temu treści zamieszczone w THESKASTORE.COM, THESKASTORE.PL, THESKASTORE.EU w tym reklamy są wyświetlane z najlepszym dopasowaniem do preferencji Użytkowników. Pozwala to monitorować aktywność i przeprowadzać badania i analizy pod kątem funkcjonowania Sklepu, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania potrzeb Użytkowników.

Konkursy – Administrator przetwarza dane w celu przeprowadzenia konkursów, organizacji programów lojalnościowych, oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział.

Newsletter – Administrator przetwarza dane w celu przedstawiania oferty sklepu theskastore.com,.pl,.eu , poinformowaniu o produktach i nowościach w sprzedaży oraz informacjach z rynku.

Formularz kontaktowy, poczta elektroniczna - Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi w celach informacyjnych, transakcyjnych i reklamacyjnych.UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Administrator, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez Administratora.

Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem :

  • - organów publicznych, w związku z postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa i naruszenia Regulaminu, jeśli zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  • operatorów systemów płatności online oraz firm kurierskich.
  • podmiotów współpracujących takich jak np: dostawcy usług analitycznych, przechowywania danych, retargetingu, sieci afiliacyjnych, księgowych, kadrowych, informatycznych, prawnych, marketingowych, pocztowych.

W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu a wyłącznie na potrzeby Administratora i Sklepu THESKASTORE.COM,THESKASTORE.PL, THESKASTORE.EU. (umowy powierzenia przetwarzania danych).UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Każdy Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W celu wyjaśnienia wątpliwości możesz skontaktować się z nami pisząc wiadomość e-mail na adres: [email protected]l Możesz również skorzystać z usługi konta w celu poprawienia swoich danych osobowych. Użytkownik może wystąpić do Administratora o przekazanie listy przetwarzanych danych osobowych na swój temat.

W przypadku skorzystania z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zostanie udzielona informacja o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika. Realizacja żądania jest wolna od opłat jednak zgodnie z postanowieniami RODO Administrator może pobrać opłatę za dostarczenie Użytkownikowi kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawsze mogą być cofnięte bez podania uzasadnienia. Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Użytkowników do czasu odwołania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Użytkownicy mają prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych i zachowania ich w tajemnicy. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką ochrony danych osobowych sklepu, stosuje się Regulamin sklepu THESKASTORE.COM,THESKASTORE.PL, THESKASTORE.EU Regulamin usług elektronicznych, RODO oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).