.

.

1. Przegląd ochrony danychInformacje ogólnePoniższe informacje zapewnią łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszą Deklaracją o ochronie danych, którą zamieściliśmy poniżej tej kopii.Zapis danych na tej stronieKto jest stroną odpowiedzialną za rejestrowanie danych na tej stronie (tj. „Administratorem”)?

Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji „Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej „administratorem” w RODO)” w niniejszej Polityce prywatności.Jak rejestrujemy Twoje dane?Zbieramy Twoje dane w wyniku udostępnienia nam Twoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Inne dane będą rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich rejestrowanie podczas Twojej wizyty na stronie internetowej. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są rejestrowane automatycznie po wejściu na tę stronę.W jakich celach używamy Twoich danych?Część informacji jest generowana, aby zagwarantować bezbłędne udostępnianie witryny. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkowników.Jakie masz prawa, jeśli chodzi o Twoje informacje?Masz prawo do otrzymywania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, masz możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych w określonych okolicznościach. Ponadto masz prawo zgłosić skargę do właściwej agencji nadzorczej.Nie wahaj się z nami skontaktować w dowolnym momencie, jeśli masz pytania dotyczące tego lub innych kwestii związanych z ochroną danych.Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecieIstnieje możliwość, że Twoje wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie podczas odwiedzania tej witryny. Takie analizy są wykonywane głównie za pomocą programów, które nazywamy programami analitycznymi.Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych, zapoznaj się z naszą deklaracją o ochronie danych poniżej.2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)Zewnętrzny hostingTa witryna jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hosta). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą one obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikację, informacje o umowie, informacje kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem witryny internetowej.Host jest używany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i wydajnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalny dostawca (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz gospodarz będzie przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań dotyczących wydajności i przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do takich danych.Korzystamy z następującego hosta:cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 215 228 PLN w pełni wpłacony.3. Informacje ogólne i informacje obowiązkoweOchrona danychOperatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Dlatego traktujemy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą Deklaracją o ochronie danych.Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, a także do jakich celów wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu zbierane są informacje.Informujemy niniejszym, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem poczty e-mail) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej „administratorem” w RODO)Administratorem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest:Theska sp. z o.o. 
ul. Nadrzeczna 2/15
31-411 Kraków, Polska

Telefon: +48 661 617 617 

E-mail: info@theskastore.plAdministratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje co do celów i zasobów przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.). Czas przechowywania O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu, gdy cel, dla którego zostały zebrane, przestanie obowiązywać. Jeżeli zgłosisz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania danych podatkowych lub handlowych); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych przyczyn. Informacja o przekazywaniu danych do USA i innych krajów spoza UE Między innymi korzystamy z narzędzi firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub innych z punktu widzenia ochrony danych niezabezpieczonych krajów spoza UE. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być potencjalnie przekazywane do tych krajów spoza UE i tam mogą być przetwarzane. Musimy podkreślić, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE. Na przykład przedsiębiorstwa amerykańskie są zobowiązane do udostępnienia danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a Ty jako osoba, której dane dotyczą, nie masz możliwości obrony przed sądem. Dlatego nie można wykluczyć, że agencje amerykańskie (np. Secret Service) mogą przetwarzać, analizować i trwale archiwizować Twoje dane osobowe w celach inwigilacyjnych. Nie mamy kontroli nad tymi czynnościami przetwarzania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również odwołać każdą udzieloną nam zgodę. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem. Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU, ŻE DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6(1)(E) LUB (F) RODO MASZ W KAŻDYM CZASIE PRAWO WNIEŚĆ PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W OPARCIU O PRZYCZYNY WYNIKAJĄCE Z TWOJEJ WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO KAŻDEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. W CELU OKREŚLENIA PODSTAWY PRAWNEJ, NA KTÓREJ PODSTAWA JEST PRZETWARZANIE DANYCH, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SPRZEKU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEŚLI JESTEŚMY W STANOWISKU, ABY PRZEDSTAWIĆ ISTOTNE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH, PRZEKRACZAJĄCE TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB CEL PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA NALEŻNOŚCI PRAWNYCH (SPOZYWANIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W KAŻDYM CZASIE WSTRZYMAĆ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH JEST DOTYCZY, DLA CELÓW TAKICH REKLAM. ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA W ZAKRESIE, ŻE JEST POWIĄZANY Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO BEZPOŚREDNICH CELÓW REKLAMOWYCH (Sprzeciw ZGODNY Z ART. 21(2) RODO).Prawo do zgłoszenia skargi do właściwego organu nadzorczegoW przypadku naruszeń RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają swoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia . Prawo do zgłoszenia skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki odwoławcze.Prawo do przenoszenia danychMasz prawo żądać, abyśmy przekazali nam lub osobie trzeciej wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.Szyfrowanie SSL i/lub TLSZe względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora witryny, ta witryna korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać, sprawdzając, czy wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronieJeśli masz obowiązek udostępnić nam swoje informacje dotyczące płatności (np. numer konta, jeśli udzielisz nam upoważnienia do obciążenia swojego konta bankowego) po zawarciu z nami umowy płatnej, informacje te są wymagane do przetwarzać płatności.Transakcje płatnicze przy użyciu popularnych sposobów płatności (Visa/MasterCard, obciążenie konta bankowego) są przetwarzane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanych połączeń SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać, sprawdzając, czy wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.Jeśli komunikacja z nami jest zaszyfrowana, osoby trzecie nie będą mogły odczytać informacji o płatnościach, które nam udostępniasz.Informacje, poprawianie i usuwanie danychW ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o Twoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Twoich danych. Możesz również mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub inne pytania dotyczące danych osobowych, nie wahaj się z nami skontaktować w dowolnym momencie.Prawo do żądania ograniczeń przetwarzaniaMasz prawo żądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w dowolnym momencie skontaktować się z nami. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • W przypadku zakwestionowania poprawności archiwizowanych przez nas danych, zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania usunięcia tych danych.  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych i potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia swoich praw, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.  • Jeżeli wniosłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały być ze sobą ważone. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub osoby prawne lub z ważnych powodów związanych z interesem publicznym, wskazanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.4. Rejestracja danych na tej stroniePliki cookieNasze witryny i strony używają tego, co w branży określa się mianem „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one albo przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) albo trwale zarchiwizowane na Twoim urządzeniu (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na Twoim urządzeniu do czasu ich aktywnego usunięcia lub są automatycznie usuwane przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach możliwe jest, że pliki cookie stron trzecich są przechowywane na Twoim urządzeniu po wejściu na naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Te pliki cookie umożliwiają Tobie lub nam korzystanie z niektórych usług oferowanych przez stronę trzecią (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez plików cookie (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców użytkowników lub wyświetlanie wiadomości promocyjnych.Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej (wymagane pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (funkcjonalne pliki cookie, np. do funkcji koszyka) lub te, które są niezbędne do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają wymierny wgląd w odbiorców sieci), będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile nie zostanie przytoczona inna podstawa prawna. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić bezbłędne technicznie i zoptymalizowane świadczenie usług operatora. Jeśli zażądano Twojej zgody na przechowywanie plików cookie, odpowiednie pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); ta zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.Masz możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, że będziesz powiadamiany za każdym razem, gdy zostaną umieszczone pliki cookie i aby zezwalać na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Możesz również wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usunięcia plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcje tej witryny mogą być ograniczone.W przypadku użycia plików cookie stron trzecich lub jeśli pliki cookie są wykorzystywane do celów analitycznych, powiadomimy Cię osobno w związku z niniejszą Polityką ochrony danych i, w stosownych przypadkach, poprosimy o Twoją zgodę.Zgoda na pliki cookie z UsercentricsTa witryna korzysta z technologii zgody na pliki cookie firmy Usercentrics, aby uzyskać zgodę użytkownika na przechowywanie niektórych plików cookie na urządzeniu użytkownika lub na korzystanie z określonych technologii oraz aby udokumentować te pierwsze w sposób zgodny z ochroną danych. Podmiotem oferującym tę technologię jest Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Niemcy, strona internetowa: https:/ /usercentrics.com/ (zwany dalej „Usercentrics”).Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, następujące dane osobowe zostaną przekazane do Usercentrics:

 • Twoja deklaracja(-e) zgody lub cofnięcie Twojej deklaracji(-y) zgody
 • Twój adres IP
 • Informacje o Twojej przeglądarce
 • Informacje o Twoim urządzeniu
 • Data i godzina odwiedzin naszej witrynyPonadto, Usercentrics przechowuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przyporządkować Twoją deklarację zgody lub cofnąć ją. Dane zapisane w ten sposób będą przechowywane do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, usunięcie pliku cookie Usercentrics lub do momentu ustania celu archiwizacji danych. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich obowiązkowych prawnych okresów przechowywania.Usercentrics wykorzystuje pliki cookie w celu uzyskania wymaganych prawem deklaracji zgody. Podstawą prawną stosowania określonych technologii jest art. 6(1)(c) RODO.Umowa o przetwarzanie danychNasza firma zawarła umowę o przetwarzanie danych kontraktowych z Usercentrics. Jest to umowa na mocy przepisów o ochronie prywatności danych, która gwarantuje, że Usercentrics przetwarza wszystkie dane osobowe odwiedzających naszą witrynę wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.Pliki dziennika serweraDostawca tej witryny i jej stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje nam. Informacje obejmują: • Typ i wersja używanej przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas zapytania serwera
 • Adres IPTe dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Te dane są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.Formularz kontaktowyJeśli prześlesz do nas zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym oraz wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi Twojego zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli o to poproszono.

Informacje, które wprowadziłeś do formularza kontaktowego pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o usunięcie danych, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane przestanie istnieć (np. po tym, jak zakończymy naszą odpowiedź na Twoje zapytanie). Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania.Żądanie przez e-mail, telefon lub faksJeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoja prośba, w tym wszystkie wynikające z niej dane osobowe (imię i nazwisko, prośba) będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojej prośby. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania czynności przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanego do nas zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 )(a) RODO), jeśli został uzyskany.Dane przesłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem próśb kontaktowych pozostają u nas do czasu, aż zażądasz od nas usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub wygaśnie cel przechowywania danych (np. po wypełnieniu Twojej prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.5. Narzędzia analityczne i reklamaGoogle AnalyticsTa strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizowanie wzorców zachowań odwiedzających witrynę. W tym celu operator strony internetowej otrzymuje różne dane użytkownika, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, używany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Google może skonsolidować te dane w profilu przypisanym do odpowiedniego użytkownika lub urządzenia użytkownika.Google Analytics korzysta z technologii umożliwiających rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców zachowania użytkownika (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje o wykorzystywaniu strony internetowej zarejestrowane przez Google są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

To narzędzie analityczne jest używane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator niniejszej strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników w celu optymalizacji zarówno usług oferowanych online, jak i działań reklamowych operatora. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; umowa może zostać odwołana w dowolnym momencie.Transmisja danych do Stanów Zjednoczonych opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://privacy.google.com/ firmy/controllerterms/mccs/.Anonimizacja adresu IPNa tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed jego przesłaniem do Stanów Zjednoczonych. Pełny adres IP zostanie przesłany do jednego z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej w celu generowania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora tej strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. . Adres IP przesłany w połączeniu z Google Analytics z Twojej przeglądarki nie będzie łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.Wtyczka przeglądarkiMożesz zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych osobowych Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.Parametry demograficzne dostarczane przez Google AnalyticsTa witryna korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics, aby móc wyświetlać odwiedzającym witrynę reklamy kompatybilne w sieci reklamowej Google. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających witrynę. Źródłem tych informacji są reklamy Google związane z zainteresowaniami, a także dane odwiedzających uzyskane od dostawców zewnętrznych. Te dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Masz możliwość dezaktywowania tej funkcji w dowolnym momencie, dokonując odpowiednich zmian ustawień dotyczących reklam na swoim koncie Google lub możesz ogólnie zabronić rejestrowania swoich danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w sekcji „Sprzeciw wobec rejestrowania danych”.Śledzenie handlu elektronicznego w Google AnalyticsTa witryna korzysta z funkcji „Śledzenie handlu elektronicznego” Google Analytics. Za pomocą E-Commerce Tracking operator strony internetowej jest w stanie analizować wzorce zakupowe odwiedzających stronę internetową w celu ulepszenia internetowych kampanii marketingowych operatora. W tym kontekście śledzone są takie informacje, jak złożone zamówienia, średnie wartości zamówień, koszty wysyłki oraz czas od obejrzenia produktu do podjęcia decyzji zakupowej. Dane te mogą być konsolidowane przez Google pod identyfikatorem transakcji, który jest przypisywany do odpowiedniego użytkownika lub urządzenia użytkownika.Okres archiwizacjiDane dotyczące użytkownika lub poziomu incydentu przechowywane przez Google powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator wyświetlania reklam Androida) zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij następujący link: https:// support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=pl6. BiuletynDane biuletynuJeśli chcesz subskrybować biuletyn oferowany na tej stronie, będziemy potrzebować od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail, oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Żadne dalsze dane nie będą gromadzone lub będą zbierane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Będziemy wykorzystywać takie dane tylko do wysyłania żądanych informacji i nie udostępniamy takich danych żadnym stronom trzecim.Przetwarzanie informacji wprowadzonych do formularza zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać zgodę na archiwizację danych, adresu e-mail i wykorzystanie tych informacji do wysyłania newslettera, na przykład klikając w link „Wypisz się” w newsletterze. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce do tej pory.Dane zdeponowane u nas w celu zapisania się do newslettera będą przez nas przechowywane do czasu wypisania się z newslettera lub dostawcy usługi newslettera i usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po wypisaniu się z newslettera lub po ustaleniu celu przestała obowiązywać. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO.Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu, Twój adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę biuletynu na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście jest nieokreślone. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.7. Wtyczki i narzędziaCzcionki internetowe GoogleAby zapewnić, że czcionki używane w tej witrynie są jednolite, ta witryna korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google. Kiedy wchodzisz na stronę w naszej witrynie, Twoja przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić tekst i czcionki.

Aby to zrobić, używana przeglądarka będzie musiała nawiązać połączenie z serwerami Google. W rezultacie Google dowie się, że Twój adres IP został użyty do uzyskania dostępu do tej witryny. Korzystanie z czcionek internetowych Google opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jednolitej prezentacji czcionki na stronie operatora. W przypadku uzyskania stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody (np. zgody na archiwizację plików cookies) dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Każda taka zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta standardowa czcionka zainstalowana na Twoim komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek internetowych Google, kliknij ten link: https:/ /developers.google.com/fonts/faq i zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.Google reCAPTCHAW tej witrynie używamy „Google reCAPTCHA” (zwanej dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest ustalenie, czy dane wprowadzone na tej stronie (np. informacje wprowadzone w formularzu kontaktowym) są dostarczane przez użytkownika, czy przez zautomatyzowany program. Aby to ustalić, reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzających witrynę na podstawie różnych parametrów. Ta analiza jest uruchamiana automatycznie, gdy tylko odwiedzający witrynę wejdzie na stronę. Na potrzeby tej analizy reCAPTCHA ocenia różne dane (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego na stronie lub ruchy kursora zainicjowane przez użytkownika). Dane śledzone podczas takich analiz są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są ostrzegani, że trwa analiza.Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w ochronie jego serwisów internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania oraz przed SPAMEM. W przypadku uzyskania stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Każda taka zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA, zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Google i Warunkami korzystania pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=en https://policies.google.com/terms?hl=pl.8. Dostawcy usług handlu elektronicznego i płatności

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustanowienia, organizacji treści lub zmiany stosunku prawnego (inwentaryzacja danych). Działania te podejmowane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej witryny (dane użytkowania) tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z usług i rozliczanie za nie.Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich ustawowych nakazów przechowywania.Przeniesienie danych przy zawieraniu umów dla sklepów internetowych, detalistów i wysyłce towaruUdostępniamy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z obsługą umowy; na przykład z firmami, którym powierzono wysyłkę towarów lub instytucją finansową, której zadaniem jest przetwarzanie płatności. Dalsze przekazywanie danych nie nastąpi lub nastąpi tylko wtedy, gdy wyrazisz na to wyraźną zgodę. Jakiekolwiek udostępnianie Twoich danych stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych, nie nastąpi.Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przed zawarciem umowy.Usługi płatniczeW naszej witrynie integrujemy usługi płatnicze firm zewnętrznych. Kiedy dokonujesz u nas zakupu, Twoje dane dotyczące płatności (np. imię i nazwisko, kwota płatności, dane rachunku bankowego, numer karty kredytowej) są przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych w celu realizacji płatności. W przypadku tych transakcji obowiązują odpowiednie postanowienia umowne i dotyczące ochrony danych odpowiednich dostawców. Korzystanie z dostawców usług płatniczych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie umowy) oraz w interesie sprawnej, wygodnej i bezpiecznej transakcji płatniczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli wymagana jest Twoja zgoda na określone działania, art. 6 ust. 1 lit. a RODO jest podstawą prawną przetwarzania danych; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie w przyszłości.W ramach tej witryny korzystamy z następujących usług płatniczych / dostawców usług płatniczych:PayPal, VISA, MASTERCARD, PRZELEWY24Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej „PayPal”).Transmisja danych do Stanów Zjednoczonych opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www .paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Dostawcą usługi płatniczej jest spółka PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, Polska, Email: ado@przelewy24.pl

0