.

.

Regulamin sklepu internetowego theskastore.pl

(obowiązuje od 1.01.2023)

Właścicielem i prowadzącym sprzedaż w sklepie internetowym znajdującym się na stronie www.theskastore.pl jest firma Theska sp z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-411, ul. Nadrzeczna 2/15, KRS: 0000662891, NIP: 945-220-30-54 Regon: 366543458.


Adres, na który prosimy kierować korespondencję oraz zwroty i wymiany:

Theska sp. z o.o.

ul. Św.Floriana 261,

Mikluszowice,

32-708 Dziewin, Polska


Siedziba:
Theska sp. z o.o.
Ul. Nadrzeczna 2/15
31-411 Kraków, Polska


Dane kontaktowe:
telefon: 0048 661 617 617
e-mail: info@theskastore.pl


DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, rejestrująca się (tworząca Konto Użytkownika), składającą zamówienie lub korzystającą w inny sposób ze Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem Theskastore.pl.

3. Konsument – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) jest to Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Theskastore.pl.

4. Przedmiot - Towary wymienione i opisane w Sklepie Internetowym Theskastore.pl, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Przedmiotów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Theska sp z o.o., z wykorzystaniem Sklepu Internetowego. Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Theska sp z o.o., a Użytkownikiem.

6. Sklep Internetowy – oznacza Sklep Internetowy pod adresem Theskastore.pl prowadzony przez Theska sp. z o.o.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika określające jednoznacznie rodzaj i ilość Przedmiotów, nakierunkowane bezpośrednio na zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

8. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym Theskastore.pl, na której przedstawione są informacje na temat Przedmiotu.


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem Theskastore.pl.

1. 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Theskastore.pl przez Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

1.3. Wszystkie Przedmioty w Sklepie Internetowym są wykonane na indywidualne zamówienie. Wszystkie Przedmioty zakupione w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

1.4. Użytkownicy mogą porozumiewać się ze Sklepem Internetowym za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie oraz drogą pisemną. Zamówienia Użytkownicy składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie. Sklep Internetowy nie pobiera żadnych opłat za komunikację z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość. Użytkownik ponosi jedynie koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z podmiotem świadczącym na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

1.5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:
a) urządzenie połączone z siecią Internet,
b) przeglądarka internetowa.
c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

1.6. Theska sp. z o.o. zastrzega, że korzystanie ze Sklepu Internetowego może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

1.7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. Zabrania się publikowania w Sklepie Internetowym treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z prawdą, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.

1.8. Dokonując zakupu Przedmiotów dostępnych w Sklepie Internetowym Użytkownik zawiera z Theska sp z o,o. Umowę Sprzedaży z obowiązkiem zapłaty, od której może odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa.


§2 REJESTRACJA, LOGOWANIE

2.1. Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym, aby otrzymać Konto Użytkownika umożliwiające mu korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego. Konto może być w dowolnym czasie zlikwidowane przez Użytkownika.

2.2. Zawieranie Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym może być dokonywane wyłącznie przez Użytkowników po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym.

2.3. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia Konta Użytkownika) należy wypełnić formularz rejestracyjny pod linkiem „Utwórz konto”, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego. Do przesłania formularza rejestracyjnego niezbędne jest podanie wszystkich pól oznaczonych. Dokonując rejestracji, Użytkownik oświadcza i gwarantuje Theska sp. z o.o., że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe, a w razie zmiany tych danych zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji za pomocą Konta Użytkownika. Aby potwierdzić Rejestrację Użytkownik musi kliknąć w odpowiedni link otrzymany w wiadomości e-mail od Theska sp. z o.o.

2.4. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzyma potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem istotnych warunków zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.5. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z niego są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.6. Poprzez rejestrację Użytkownik zawiera z Theska sp. zo.o. umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony mającą za przedmiot nieodpłatne prowadzenie przez Theska sp. zo.o. Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym.

2.7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim lub angielskim lub nemieckim odpowiednio dla Użytkowników zamieszkałych w Polsce lub poza granicami Polski.

2.8. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

2.9. Jedna osoba może dokonać wyłącznie jednokrotnie Rejestracji w Sklepie Internetowym.

2.10. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Konto Użytkownika może w każdej chwili zlikwidowane przez Użytkownika.

2.11. Dokonując rejestracji, Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego Konta Użytkownika.

2.12. Theska sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane dostępem do Konta Użytkownika przez osobę nieuprawnioną.

2.13. Oświadczenie Użytkownika o rezygnacji z usługi prowadzenia Konta Użytkownika (wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) może być przesyłane drogą e-mail na adres info@theskastore.pl. Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Theska sp z o.o. oświadczenia o rezygnacji, z wyłączeniem umów zawartych z Użytkownikami, których zamówienia pozostają w trakcie realizacji. W takich przypadkach umowa rozwiązuje się z upływem 14 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru (okres wypowiedzenia).

2.14. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Theska sp zo.o. w celu ewidencji sprzedaży i realizacji zamówień, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przyjętą Polityką prywatności.

2.15. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego na swój adres email informacji systemowych, nie stanowiących informacji handlowej.

2.16. Dokonując rejestracji Użytkownik może wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz subskrypcję newslettera od Theska sp z o.o.

2.17. W sekcji "Moje konto" dostępnej w Sklepie Internetowym po zalogowaniu się Użytkownika, istnieje możliwość podglądu zamówień będących w trakcie realizacji, wysłanych z magazynu oraz dostarczonych do Użytkownika, a także zarządzanie swoimi danymi osobowymi, ustawieniami w tym subskrypcją newslettera.

2.18. Theska sp z o.o. może odmówić Użytkownikowi utworzenia lub prowadzenia Konta Użytkownika bez podania przyczyny. W takim wypadku dane podane w trakcie rejestracji zostaną usunięte i nie będą przetwarzane przez Theska sp. z o.o . Odmowa taka może nastąpić w szczególności jeżeli:
1. Theska sp z o.o. poweźmie wątpliwość co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika.
2. Użytkownik naruszył wcześniej zasady korzystania ze Sklepu internetowego, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.
3. Przyczyny techniczne uniemożliwiają Theska sp. z o.o. prowadzenie Konta Użytkownika.
4. Użytkownik naruszył postanowienia jakichkolwiek umów zawieranych bezpośrednio z Theska sp. z o.o.


§3 UMOWA SPRZEDAŻY, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. Na warunkach określonych w Regulaminie Użytkownik zawiera ze Sklepem Internetowym Umowę Sprzedaży określonego Przedmiotu.

3.2. Zamówienia Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Dział Obsługi Klienta pracuje w dni robocze, czyli we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski.

3.3. Użytkownik w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki. Niniejsza zgoda uprawnia Theska sp. z o.o. również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

3.4. Informacje w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty wiążącej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

3.5. Składanie Zamówień odbywa się poprzez dodanie Przedmiotu przez Użytkownika do „Koszyka” poprzez aplikację „koszyk”, a następnie potwierdzenie adresu dostawy i danych rozliczeniowych oraz rozpoczęcie opłacenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płace”. Z tą chwilą dochodzi do złożenia Zamówienia. Użytkownik składa w ten sposób ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.6. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Użytkownik ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „koszyk” . Skorygowania złożonego zamówienia można dokonać również poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail.

3.7. Po złożeniu zamówienia Użytkownik dostaje na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, wiadomość z informacją o otrzymaniu zamówienia przez Theska sp. z o.o. Informacja ta nie stanowi przyjęcia zamówienia Użytkownika do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta wyłącznie po potwierdzeniu przez Sklep Internetowy dostępności towaru i wyraźnej akceptacji (przyjęciu) oferty Użytkownika, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Użytkownika po skompletowaniu jego zamówienia.

3.8. W terminie do 7 dni od przesłania informacji o otrzymaniu zamówienia Theskastore.pl przedstawia Użytkownikowi ofertę. W zależności od tego, czy zamówienie Użytkownika obejmuje towar wyprodukowany czy towar, który dopiero zostanie wyprodukowany, oferta będzie dotyczyła zawarcia Umowy Sprzedaży, w której oprócz ceny towaru zostanie podany w szczególności termin realizacji zamówienia i koszty transportu. Nieprzedstawienie oferty w powyższym terminie oznacza odmowę realizacji zamówienia. Theskastore.pl jest związana ofertą w terminie 7 dni od daty jej wysłania lub przekazania telefonicznie do Użytkownika. Theskastore.pl ma prawo odmówić przedstawienia Użytkownikowi oferty w szczególności, gdy zamówienie budzi obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do jego rzetelności lub gdy przemawiają za tym ważne powody ekonomiczne.

3.9. Na stronie Sklepu Internetowego podawany jest średni termin realizacji zawartych Umów Sprzedaży. Jest to termin, w którym Sklep Internetowy jest w stanie wyprodukować i przygotować Przedmioty do wysyłki. W przypadku kiedy termin ten może się wydłużyć Sklep Internetowy zobowiązany jest do poinformowania o tym Użytkownika i uzgodnienia z nim nowego terminu, zmiany zamówienia lub jego anulowania (tj. rozwiązania Umowy Sprzedaży).

3.10. Użytkownik zobowiązany jest składać Zamówienia w sposób przemyślany i świadomy związanych z tym konsekwencji.

3.11. Umowa Sprzedaży oraz świadczenia usług zawierana jest w języku polskim lub angielskim lub niemieckim z zależności czy Użytkownik znajduje się w Polsce czy poza granicami Polski.


§4 KOSZTY I CENY

4.1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym na każdej Stronie Produktu są cenami ostatecznymi. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich lub walutach obcych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT oraz inne cła i podatki). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które są podawane przy każdym Przedmiocie oddzielnie lub naliczane są indywidualnie przed złożeniem zamówienia.

4.2. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen Przedmiotów znajdujących się w Sklepie Internetowym. Zmiana cen nie dotyczy zawartych już Umów Sprzedaży oraz zamówień złożonych przez Użytkowników przed zmianą cen w takcie realizacji.

4.3. Koszty przesyłki są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia i zależą od wielkości i wagi towarów, a także sposobu wysyłki. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę Przedmiotu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu zamówienia. Koszty przesyłki dla towarów o niestandardowych parametrach (wymiary lub waga) podane są na Stronie Produktu.


§5 DOSTAWA

5.1. Dostawy są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Czech, Słowacji, Szwecji, Norwegii, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, , Bułgarii, Chrowacji, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Irlandii, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Malty, Niemiec, Austrii, Francji na podany przez Użytkownika adres dostawy zamówienia. W przypadku chęci dostawy Przedmiotu do innego kraju nieuwzględnionego powyżej, Użytkownik zobowiązany jest wysłać zapytanie na adres mailowy info@theskastore.pl.

5.2. Sklep Internetowy dostarcza Przedmioty w terminie podanym w procesie składania zamówienia, chyba że w odniesieniu do danego Przedmiotu, przed zawarciem Umowy Sprzedaży uzgodniono inaczej. Terminy dostaw są podawane na poszczególnych Stronach Produktów oraz na potwierdzeniu złożenia zamówienia. Termin realizacji i dostawy rozpoczyna się z chwilą przyjęcia zamówienia.

5.3. Przedmiot wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep Internetowy poinformuje Użytkownika niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

5.4. Przedmiot jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

5.5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Przedmiotów prezentowanych w Sklepie Internetowym. Zmiana zakresu Przedmiotów nie dotyczy zawartych już Umów Sprzedaży oraz zamówień złożonych przez Użytkowników.

5.6. Przesyłek o masie przekraczającej 30 kg kurier nie ma obowiązku dostarczać "pod drzwi". W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do odbioru przesyłki z pojazdu kuriera.

5.7. Dostawy realizowane są w dni robocze w godzinach od 6.00 do 22.00. Dostawa w innych godzinach, jest możliwa za uprzednim uzgodnieniem ze Sklepem Internetowym, jeśli Przedmiot jest dostarczany transportem Theska sp z o.o.. Sklep Internetowy może odmówić zmiany godziny dostawy, jeśli nie jest możliwe jej dokonanie, w wybranym przez Użytkownika czasie.

5.8. W przypadku zamówień składających się z kilku Przedmiotów różnych marek, Sklep Internetowy będzie dostarczał każdy Przedmiot osobno, chyba że strony postanowią inaczej. W przypadku zamówień, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep Internetowy ostatniego elementu danego zamówienia.

5.9. W przypadku nieodebrania Przedmiotu przez Użytkownika, Sklep Internetowy wezwie Użytkownika do wykonania zawartej Umowy Sprzedaży i odbioru zakupionych Przedmiotów. W przypadku ponownego nieodebrania zamówionego Przedmiotu przez Użytkownika w wyznaczonym przez Sklep Internetowy terminie, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie kolejnych 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór Przedmiotów przez Użytkownika z powodu niewykonania Umowy Sprzedaży przez Użytkownika.

5.10. Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana przez Użytkownika z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Sklep Internetowy może dochodzić od Użytkownika równowartości kosztów zwrotu przesyłki na adres magazynu Theska sp. z o.o., o ile nie zastrzeżono, że koszty te ponoszone są przez Sklep Internetowy.

5.11. Koszty dostawy Przedmiotu ponosi każdorazowo Użytkownik, za wyjątkiem dostaw będących przedmiotem oddzielnych ustaleń ze Sklepem Internetowym.

5.12. Z chwilą odbioru Przedmiotu od kuriera, na Użytkownika przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.


§6 PŁATNOŚCI

6.1. Na każdy sprzedany Przedmiot wystawiana jest faktura VAT.

6.2. Płatność za zamówiony Przedmiot może nastąpić za pomocą: (1) karty kredytowej m.in. Visa i Mastercard, (2) transferem internetowym poprzez jeden z systemów płatności akceptowanych przez Sklep Internetowy.

6.3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia poszczególnych metod płatności dla poszczególnych Przedmiotów oraz wskazania innej metody płatności. Informacje o akceptowanych sposobach płatności oraz ograniczeniach dotyczących dostawy wskazywane są w sposób wyraźny, każdorazowo najpóźniej na początku składania zamówienia.

6.4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

6.5. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty niezwłocznie po złożeniu zamówienia.


§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZWROTY I REKLAMACJE

7.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący będący konsumentem może najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania Przedmiotu odstąpić od Zakupu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu wysyłki zwrotnej określonego w par. 6 ust. 1 pkt. 7.

7.2. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Przedmiot nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.). Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7.3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży i zwrot Przedmiotu następuje poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza zwrotu stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jak również znajdującego się na Koncie Użytkownika.

7.4.Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie zostanie wysłane przed upływem 14 dni od otrzymania Przedmiotu. Użytkownik ma obowiązek zwrócić Przedmiot niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od Umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczy odesłanie Przedmiotu przed jego upływem. Do przesyłki zwrotnej prosimy dołączyć wypełniony formularz reklamacyjny.

7.5. Zwracany Przedmiot powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego przez Użytkownika w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu.

7.6. Koszt odesłania Przedmiotu ponosi Użytkownik, chyba, że Sklep Internetowy oświadczył, że poniesie koszty zwrotu.

7.7. Istnieje możliwość odpłatnego (na koszt Użytkownika) zamówienia kuriera po odbiór przesyłki zawierającej Przedmioty zwracane ze względu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem naszego Działu Obsługi Klienta (jest to jednak dobrowolne), w tym celu należy wysłać wiadomość, zawierającą numer zamówienia, na adres info@theskastore.pl. Koszt przesyłki zwrotnej jest analogiczny do kosztów, jakie Użytkownik poniósł, składając zamówienie.

7.8. Przedmioty podlegające zwrotowi (odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) prosimy kierować na adres: Theska Sp. z o.o. Dział Reklamacji I Zwrotów ul. Św.Floriana 261, Mikluszowice, 32-708 Dziewin, Polska.

7.9. Sklep Internetowy, w sytuacji odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zobowiązuje się do zwrotu przekazanej należności za zakupione Przedmioty wraz z należnościami za ich dostarczenie, w taki sam sposób, w jaki została ona dokonana przez Użytkownika, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Sklep Internetowy nie zaproponował, że sam odbierze Przedmiot od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.10. Jeżeli płatność była dokonywana z wykorzystaniem kodu rabatowego, Użytkownik otrzyma zwrot faktycznie uiszczonej opłaty pieniężnej, a wykorzystane kody rabatowe zostaną ponownie zapisane na koncie Użytkownika.

7.11. Jeżeli płatność była dokonywana z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, wówczas zwrot płatności następuje za zgodą Użytkownika w formie kodu rabatowego dodawanego do konta Użytkownika, który dokonał płatności Kartą Podarunkową.

7.12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.13 W przypadku dokonania zwrotu Przedmiotów zakupionych podczas akcji promocyjnych, gdzie dostawa do Użytkownika nie wiązała się z żadną opłatą, w przypadku zamówienia przez Użytkownika kuriera za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta, koszty przesyłki zwrotnej będą ustalane na podstawie cennika firmy kurierskiej, o ile nie postanowiono, że koszty te ponosi Sklep Internetowy. Dokładnych informacji co do wysokości opłat udzieli każdorazowo Dział Obsługi Klienta po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem info@theskastore.pl.

7.14. Reklamacje Użytkownika, dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody (określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody) podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki oraz powiadomienia o tym fakcie Sklep Internetowy, pisząc na adres info@theskastore.pl. Po otrzymaniu przesyłki Użytkownik powinien sprawdzić stan przesyłki w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu Użytkownik może odmówić odbioru przesyłki.

7.15 Jeżeli sprzedany przez Sklep Internetowy Przedmiot ma wadę, Użytkownik może wedle swojego wyboru:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Przedmiotu albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sklep Internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwy Przedmiot na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Przedmiotu z wadą pozostaje do wartości Przedmiotu bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
b) żądać wymiany Przedmiotu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep Internetowy jest zobowiązany wymienić wadliwy Przedmiot na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

7.16. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem (rozumianym jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), może zamiast zaproponowanego przez Sklep Internetowy usunięcia wady żądać wymiany Przedmiotu na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Przedmiotu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep Internetowy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Przedmiotu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Sklep Internetowy inny sposób zaspokojenia.

7.17. Użytkownik, który stwierdził wadę Przedmiotu, w celu szybszego i sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, proszony jest o przesłanie dokładnej i szczegółowej informacji dotyczącej wady, w tym zdjęć wadliwego Przedmiotu, na adres info@theskastore.pl wraz z informacją dotyczącą preferowanego sposobu rozpatrzenia reklamacji. Sklep Internetowy niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem na podany przez niego adres e-mail w sprawie dalszego sposobu rozpatrzenia reklamacji. Powyższe postanowienie nie uchybia obowiązkowi Sklepu Internetowego do rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym właściwymi przepisami. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu Internetowego dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Theska sp. z o.o. Dział Reklamacji I Zwrotów ul. Św.Floriana 261, Mikluszowice, 32-708 Dziewin, Polska.

7.18. Jeżeli kupujący będący Konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sklep Internetowy w ciągu 14 dni prześle odpowiedź na zgłoszenie na adres e-mail lub adres korespondencyjny.

7.19. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Przedmiotu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towaru przez konsumenta w rozumieniu kodeksu cywilnego – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.


§8 REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG

8.1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną można złożyć w szczególności na adres e-mail: info@theskastore.pl lub drogą pisemną na adres Theska sp. z o.o. Dział Reklamacji i Zwrotów ul. Św.Floriana 261, Mikluszowice, 32-708 Dziewin, Polska.

8.2. W celu szybszego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy o podawanie w zgłoszeniu co najmniej nazwy, pod jaką Użytkownik występuje w Sklepie Internetowym (adres mailowy) oraz opisu zgłaszanych zastrzeżeń.

8.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem w celu ich uzupełnienia.

8.4. Sklep Internetowy rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

8.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny, według dyspozycji Użytkownika, wskazanej w reklamacji.


§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych, które będą wykorzystywane przez Theska sp. z o.o. do realizacji umów zawieranych z Użytkownikiem.

9.2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży lub usług oraz utrzymania konta Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz w innych celach, do jakich upoważnia Theska sp. z o.o. ustawa o ochronie danych osobowych, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Użytkownika. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

9.3. Inne dane, które nie są niezbędne do realizacji Umów Sprzedaży Przedmiotów lub usług na rzecz Użytkownika mogą być przetwarzane za jego zgodą.

9.4. Podanie danych jest dobrowolne i Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo do ich modyfikacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

9.5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

9.6. Rejestrujemy adresy IP każdorazowego logowania do Sklepu Internetowego i rejestracji oraz IP złożonego zamówienia. 9.7. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Theska sp. z o.o.

9.8. W trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Użytkownicy podają informacje dotyczące adresu do faktury VAT, adresu dostawy oraz dokonują płatności za pomocą metod wskazanych w niniejszym Regulaminie.

9.9. Dla wygody Użytkownika, przy płatności kartą kredytową, system automatycznie zapamiętuje część informacji karty i umożliwia kolejne zakupy bez powtórnego wpisywania danych karty.

9.10. Z oświadczeniem Sklepu Internetowego o ochronie danych można zapoznać się w Polityce prywatności.


§10 PRAWA AUTORSKIE

10.1. Zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych w Sklepie Internetowym (w szczególności zdjęć i opisów Przedmiotów bez uprzedniej zgody Theska sp. z o.o.) Korzystanie z materiałów ilustracyjnych, zdjęciowych, kompozycji, układów stron oraz praw własności intelektualnej w celach innych niż użytek osobisty, jest niedozwolone, chyba że istnieje na to wyraźne zezwolenie ze strony Sklepu Internetowego.

10.2. Zabrania się wykorzystania znaku towarowego Theska sp. z o.o. bez uprzedniej zgody Theska sp. z o.o.. Zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słów Theska w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności jeśli działanie to ma to na celu wprowadzenie Użytkowników w błąd.


§11 KODY RABATOWE I KARTY PODARUNKOWE

11.1. Użytkownik może, nie nabywając jednocześnie żadnego Przedmiotu, nabyć Kartę Podarunkową o wskazanej wartości i terminie ważności wydaną przez Sklep Internetowy. W takim wypadku do umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem Internetowym w zakresie, w jakim dotyczy ona takiej Karty Podarunkowej należy odpowiednio stosować postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dotyczące Umowy Sprzedaży.

11.2. Karty podarunkowe i kody rabatowe są wydawane i realizowane przez Sklep Internetowy.

11.3. Kody rabatowe i karty podarunkowe obowiązują tylko w określonym terminie.

11.4. Przedłużenie ważności kodu rabatowego i karty podarunkowej nie jest możliwe.

11.5. Kod rabatowy uprawnia do zniżki procentowej.

11.6. Kodów rabatowych nie można wykorzystywać do nabywania kart podarunkowych.

11.7. Kody rabatowe i karty podarunkowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

11.8. Skorzystanie z kodu rabatowego polega na wpisaniu go przez Użytkownika w odpowiedniej rubryce przy składaniu Zamówienia.

11.9. Karty podarunkowe i kody rabatowe mogą być przekazywane Użytkownikom jako prezenty lub nagrody w konkursach oraz w celach promocyjnych.

11.10. Prawa do wykorzystania kodów rabatowych nie można przenosić na innego Użytkownika, gdyż są przypisane indywidualnie do danego Użytkownika.

11.11. Kody rabatowe i karty podarunkowe nie mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów przesyłki.

11.12. Przy realizacji kodu rabatowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania różnicy w formie gotówki lub przelewu, jeżeli wartość zakupionych Przedmiotów jest niższa niż wartość kodu rabatowego.

11.13. Jeżeli koszt Zamówienia przekracza wartość kodu rabatowego lub katy podarunkowej, należy dopłacić różnicę za pośrednictwem oferowanych metod płatności.

11.14. Kody rabatowe mogą być ograniczone do wybranych Przedmiotów i Użytkowników.

11.15. Kod Rabatowy może być wykorzystany jednorazowo lub wielokrotnie przez jednego lub wielu Użytkowników, w zależności od przypisanej opcji.

11.16. W jednym Zamówieniu można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.

11.17. Kod rabatowy należy wpisać w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie Internetowym przy składaniu Zamówienia. Umożliwia on Użytkownikowi uzyskanie rabatu. Wraz z kodem rabatowym Użytkownik otrzyma informacje o jego wartości, terminie ważności a także o warunkach, jakie muszą zostać spełnione aby ten kod rabatowy mógł być wykorzystany, o ile takie warunki mają zastosowanie.

11.18. Karta podarunkowa może być używana wyłącznie do czasu wyczerpania znajdujących się na niej środków. Doładowanie karty podarunkowej nie jest możliwe.

11.19. Jeżeli Użytkownik wykonuje w części prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, przy zawarciu której skorzystał z kodu rabatowego, który przewidywał szczególne warunki uzyskania rabatu, a wskutek skorzystania przez Użytkownika z częściowego prawa odstąpienia warunki te nie są dalej spełnione, rabat nie będzie miał zastosowania, a Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu Sklepowi Internetowemu kwoty udzielonego rabatu. Rabat taki zostanie rozliczony pomiędzy Użytkownikiem oraz Sklepem Internetowym w oparciu o dokonane przez nich ustalenia (które mogą obejmować w szczególności potrącenie kwoty rabatu z kwotą podlegającą zwrotowi na rzecz Użytkownika w związku ze skorzystaniem przez niego z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży).

11.20. Ilekroć dojdzie do skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w ramach której płatność za Przedmiot została dokonana przy wykorzystaniu karty podarunkowej, Użytkownikowi przysługuje zwrot Karty Podarunkowej o wartości nominalnej odpowiadającej cenie całkowitej uiszczonej przez niego za pomocą karty podarunkowej lub wartości nominalnej karty podarunkowej, jeżeli przewyższała ona cenę całkowitą. Okres ważności tak wydanej karty podarunkowej nie może być krótszy niż okres pomiędzy wykorzystaniem karty podarunkowej w celu zapłacenia należności wynikającej z Umowy Sprzedaży, od której odstąpiono i datą utraty ważności przez wykorzystaną kartę podarunkową.

11.21. Karta podarunkowa może mieć postać fizyczną lub elektroniczną. Sklep Internetowy zobowiązuje się przesłać ją na adres Użytkownika (w przypadku gdy ma ona postać fizyczną) lub na adres poczty elektronicznej Użytkownika (gdy ma ona postać elektroniczną) w terminie dwóch dni roboczych od chwili dokonania zapłaty przez Użytkownika ceny podanej dla wybranej karty podarunkowej.

11.22. Karty podarunkowej nie można zakupić przy użyciu innej karty podarunkowej.

11.23. Z chwilą doręczenia karty podarunkowej Użytkownikowi, na Użytkownika przechodzi ryzyko jej utraty lub uszkodzenia.

11.24. Karty podarunkowej nie można wykorzystać do płatności za Przedmioty objęte promocją, chyba że w warunkach promocji danego Przedmiotu wyraźnie zastrzeżono co innego.

11.25. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży karty podarunkowej w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta). Sklep Internetowy zwróci Użytkownikowi kwotę wpłaconą z tytułu zakupu karty podarunkowej. Prawo to jednak nie przysługuje Użytkownikowi jeżeli przed upływem terminu do skorzystania z niego wykorzystał kartę podarunkową.


§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Theska sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
a) zmiana przepisów prawa bądź świadczenia usług drogą elektroniczną
b) konieczność dostosowania działalności Theska sp zo.o. do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: decyzji właściwego w zakresie działalności Theska sp zo.o. organu administracji publicznej lub/i orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Theska sp zo.o.
c) zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Theska sp zo.o. spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi
d) zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Theska sp zo.o. usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Theska sp zo.o. dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Użytkownikowi;
e) połączenie, podział albo przekształcenie Theska sp zo.o. lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Theska sp zo.o. określonych w Regulaminie.

12.2. Sklep Internetowy poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

12.3. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest usunąć Konto Użytkownika w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Nieusunięcie Konta Użytkownika we wskazanym terminie jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Użytkownika oraz Sklep Internetowy Umów Sprzedaży Przedmiotów przed zmianą Regulaminu.

12.4. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY dostępny jest TUTAJ

0